Prosimy z zapoznanie się z obowiązującymi w naszym obiekcie zasadami. Pozwoli to obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a my będziemy mogli spokojnie skoncentrować się na zapewnieniu Państwu miłego i przyjemnego wypoczynku.

 

§ 1. Informacje wstępne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Niedźwiedzia Residence i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w obiekcie. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Niedźwiedzia Residence.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w recepcji, a także na stronie Niedźwiedzia Residence.

 § 2. Rezerwacja

 1. Rezerwacji pokoju można dokonać osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną pod adresem / numerem / adresem poczty elektronicznej, uwidocznionym na stronie internetowej Rezydencji. Rezerwacja musi zawierać co najmniej imię i nazwisko Rezerwującego, jego dane kontaktowe (adres, telefon lub adres poczty elektronicznej), liczbę osób oraz termin pobytu, którego dotyczy zgłoszenie.
 2. W przypadku, gdy realizacja rezerwacja według danych określonych w zgłoszeniu nie jest możliwa, przedstawiciel Rezydencji informuje o tym Rezerwującego, a rezerwacja nie dochodzi do skutku.
 3. Potwierdzenie rezerwacji dokonywane jest przez przedstawiciela Rezydencji drogą mailową, w którym potwierdza termin rezerwacji, cenę pobytu oraz ustala kwotę zadatku należnego do zapłaty przez rezerwującego.
 4. Jeżeli w terminie wskazanym w potwierdzeniu rezerwacji nie zostanie uiszczona kwota zadatku lub jeśli w tym terminie Rezerwujący odwoła lub zmieni swoje zgłoszenie, rezerwacja nie dochodzi do skutku. W pozostałych przypadkach z chwilą dokonania zapłaty zadatku zostaje zawarta umowa pomiędzy Niedźwiedzia Residence a Rezerwującym.
 5. Rezerwujący może zrezygnować z rezerwacji, z zachowaniem prawa do zwrotu zadatku, jeśli minimum na 14 dni przed ustaloną datą przyjazdu, odwoła rezerwację drogą mailową lub pisemnie. Nie dotyczy to jednak przypadków, gdy Rezerwujący korzysta z tzw. ofert bezzwrotnych.
 6. W innym przypadku, gdyby nie doszło do wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Rezerwującego, w szczególności, gdyby pobyt został odwołany lub skrócony lub też Gość nie stawił się w terminie określonym rezerwacją, Niedźwiedzia Residence będzie uprawniona do zatrzymania wpłaconego zadatku.
 7. W przypadku, gdyby nie doszło do wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Niedźwiedzia Residence, pobyt został odwołany lub skrócony, Gość może żądać zwrotu zadatku.
 8. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami (tzw. siły wyższej), właściciel rezerwuje sobie prawo anulowania rezerwacji lub zaproponowania klientowi innego pokoju lub innego terminu pobytu. Cena proponowanego noclegu w innym terminie nie musi być taka sama jak cena wcześniej zarezerwowanego noclegu. Jeśli klient nie zaakceptuje proponowanej oferty zastępczej, kwoty wpłacone przez klienta podlegają zwrotowi, z ewentualnym potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

§ 3. Zameldowanie

 1. Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe.
 2. W celu potwierdzenia tożsamości Gość zobowiązany jest okazać pracownikowi Recepcji dokument zfotografią i wypełnić dokument meldunkowy. W przypadku odmowy okazania takiego dokumentu, pracownik Recepcji ma obowiązek odmówić zameldowania i wydania kluczy do pokoju.
 3. Gość nie może przekazać pokoju innym osobom, nawet jeśli nieupłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
 4. Osoby odwiedzające naszych Gości zobowiązane są doopuszczenie obiektu do godziny 22:00.

 § 4. Zasady obowiązujące podczas pobytu

 1. Pokoje wynajmowane są na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00, a kończy o godzinie 11:00 dnia następnego.
 2. Cała należność za pobyt winna być uregulowana najpóźniej w dzień przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem rezerwacji pokoju.
 3. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 6:00.
 4. Śniadania w formie bufetu serwowane są w jadalni, w godzinach od 8:00 do 10:00. W przypadku gdy liczba Gości w obiekcie nie przekracza 5, śniadania serwowane są w porcjach.
 5. Obiekt nieponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz pieniądze pozostawione w pokojach, a także za utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, a także sprzętu narciarskiego, rowerów itp.
 6. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia iurządzeń technicznych powstałe z jego winy.
 7. Niezwłocznie po zameldowaniu Gość ma prawo zgłosić pisemnie, mailem lub sms do Niedźwiedzia Residence zauważone szkody. Po tym czasie Gość odpowiada finansowo za szkody w pokoju, jakie wyrządzi umyślnie lub nieumyślnie w wyposażeniu lokalu i w samym lokalu oraz zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o nich Niedźwiedzia Residence. Zobowiązuje się też do ich pokrycia najpóźniej w dniu wyjazdu. Zasadę tą stosuje się także w przypadku zgubionych przez klienta kluczy, kart i pilotów do lokalu.
 8. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej orazogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać otwartego ognia, grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenie pokoju. Nie dotyczy to ładowarek telefonicznych, zasilaczy komputerowych i RTV oraz golarek i szczoteczek elektrycznych.

We wspólnej części, w jadalni, znajdują się czajnik oraz ekspres do kawy, z których Goście mogą korzystać przez cały czas swojego pobytu.

 1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przezwyjeżdżającego Gościa w pokoju będą odesłane na wskazany adres, na koszt Gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, rzeczy przechowywane będą przez okres 1 miesiąca, a następnie niszczone.
 2. Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie wmiejscach wyznaczonych do tego celu. Parking przy obiekcie jest ogrodzony, lecz niestrzeżony.
 3. W obiekcie zabronione jest chodzenie wbutach narciarskich. Obuwie należy przechowywać w miejscu do tego przeznaczonym.
 4. Zabronione jest wnoszenie sprzętu narciarskiego, rowerów, itp. do budynku. Należy przechowywać je wmiejscu do tego przeznaczonym.
 5. Po upływie terminu pobytu Gość jest zobowiązany przekazać otrzymane klucze pracownikowi Niedźwiedzia Residence.

§ 5. Pobyt dzieci

Ze względu na specyfikę naszego obiektu, zapraszamy Gości z dziećmi wyłącznie od 10-go roku życia. Cena za pobyt dziecka jest taka sama jak osoby dorosłej.

§ 6. Zwierzęta

W naszym obiekcie nie przyjmujemy zwierząt.

§ 7. Zakaz palenia

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) – w pokojach i na terenie całego obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych.
 2. Złamanie ww. zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w obiekcie jest równoznaczne z wyrażeniem przez danego Gościa zgody, na pokrycie kosztów odświeżenia pokoju, w wysokości 1.000 złotych.

 § 8. Uwagi i reklamacje

 1. Wszelkiego rodzaju uwagi lub reklamacje powinny być zgłoszone pracownikowi obiektu w formie pisemnej, niezwłocznie po zauważeniu uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Reklamacje dotyczące pobytu Gościa, składane wdniu wykwaterowania lub po wyjeździe nie będą rozpatrywane.
 3. Jednocześnie informujemy, że nieodpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy w dostawie prądu czy wody.

§ 9. Ochrona danych osobowych

 1. Dokonując rezerwacji na stronie internetowej niedzwiedziaresidence.pl, rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych serwisu www.niedzwiedziaresidence.pl.
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.
 3. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Niedźwiedzia Residence dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Rezydencji, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Rezydencję. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
 4. Gość wyraża zgodę na informowania Go drogą mailową o ofertach specjalnych, promocjach i pakietach pobytowych. Gość może w każdej chwili wycofać swoją zgodę.

§ 10. Postanowienie końcowe

 1. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Gościem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Właściciela.
 2. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Rezydencji.
 3. Regulamin Niedźwiedzia Residence podaje się do wiadomości poprzez umieszczenie go na stronie internetowej niedzwiedziaresidence.pl oraz poprzez umieszczenie jego treści w pokojach.
 4. Adres mailowy obiektu do korespondencji : kontakt@niedzwiedziaresidence.pl

 

Dziękujemy za uwagę i życzymy Państwu miłego pobytu w naszej rezydencji.